Politica de confidențialitate

Politica de protecție a datelor cu caracter personal Cutiuța cu povești S.R.L.

Cutiuța cu povești S.R.L. colectează și utilizează anumite tipuri de informații despre persoanele fizice sau utilizatorii de servicii cu care intră în contact pentru a-și putea realiza obiectul de activitate. Aceste informații cu caracter personal trebuie să fie colectate și tratate în mod corespunzător, fie că sunt colectate pe hârtie, stocate într-o bază de date informatică sau înregistrate pe alt material și există garanții pentru a se asigura acest lucru în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

I. Definiții

a) Operatorul Cutiuța cu povești S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Călărași, Str. Năvodari, nr. 169, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J51/264/2015, CUI 34660613, cont bancar RO41RNCB0098146132040001, deschis la Banca Comercială Română Agenția Călărași, reprezentată legal de administrator Ramona Cantaragiu este operator, astfel cum acesta este definit de Regulamentul UE nr.679/27.04.2016: „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

b) „Date Personale” sau „Date cu Caracter Personal” înseamnă orice informații referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

c) „Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

d) „Persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

e) „Consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

f) Persoana vizată în cadrul acestei politici de protecție a datelor este orice persoană fizică a cărei date pot fi prelucrate.

g) Datele extrem de sensibile sunt date despre originea rasială și etnică, despre opiniile politice, religioase sau credințele filosofice, calitatea de membru al unor organizații, date privind cazierul judiciar sau sănătatea și orientarea sexuală a persoanei vizate.

h) Țările terțe în cadrul politicii de protecție a datelor personale sunt toate națiunile din afara Uniunii Europene /SEE. Aceasta nu include țările cu un nivel de protecție a datelor considerat suficient de Comisia Europeană.

i) Părțile terțe sunt oricine în afară de persoana vizată și de operatorul de date.

j) Transmiterea este o divulgare a datelor personale protejate de către entitatea responsabilă către terți.

k) Responsabilul cu protectia datelor personale (DPO) este persoana desemnată de către operator pentru urmărirea respectării prelucrărilor de date cu caracter personal.

 II. Date personale colectate

Cutiuța cu povești S.R.L. colectează, prelucrează, stochează și utilizează următoarele tipuri de date personale:

a) numele și datele de contact (numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa) precum și CNP-ul și contul bancar pentru angajații și colaboratorii persoane fizice (autori și ilustratori);

b) informații despre computerul dvs. și despre vizitele și utilizarea acestui site web, inclusiv adresa dvs. IP, locația geografică, tipul de browser, sursa de referință, durata vizitei și numărul de afișări ale paginii;

c) orice alte informații comunicate nouă conform clauzei de mai sus, doar dacă este relevant și doar dacă este necesar.

III. Scopul prezentei politici de protecție a datelor și reglementarea legală

Prezenta politică de protecție a datelor a fost creată cu scopul de a asigura respectarea de către Cutiuța cu povești S.R.L. a tuturor legilor naționale și internaționale aplicabile privind protecția datelor. Regulile și principiile de lucru expuse în cele ce urmează se aplică în cadrul societății Cutiuța cu povești S.R.L. și reprezintă fundamentul stabilirii unor relații în afaceri de încredere. Politica de protecție a datelor prevede condițiile-cadru necesare asigurării nivelului adecvat de protecție a datelor prevăzut de Regulamentul nr. 679/27.04.2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

IV. Domeniul de aplicare și modificarea politicii

Această politică de protecție a datelor personale este concepută pentru a fi respectată de către Cutiuța cu povești S.R.L. și de către toți angajații acesteia, fiind aplicabilă tuturor prelucrărilor de date cu caracter personal care au loc în cadrul activității societății. Politica va putea fi revizuită ori de câte ori apare această necesitate, urmând ca noua versiune să fie făcută publică, atât angajaților cât și clientilor, colaboratorilor și partenerilor noștri de afaceri.

V. Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

5.1. Corectitudinea și legalitatea

Cutiuța cu povești S.R.L. protejează drepturile persoanelor vizate la fiecare prelucrare a datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate cu bună credință, în mod legal, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, inclusiv în conformitate cu Regulamentul nr. 679/27.04.2016, în mod echitabil și transparent față de persoana vizată.

5.2. Restricțiile prelucrării

Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar, raportat la scopurile în care sunt colectate şi ulterior prelucrate. Datele personale sunt prelucrate numai în scopul definit înainte de colectarea datelor si comunicat persoanelor vizate. Cutiuța cu povești S.R.L. colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale clienților, partenerilor de afaceri sau ale angajaților, după caz:

 • Pentru a permite persoanelor vizate să utilizeze serviciile noastre, online și offline;
 • Pentru executarea comenzilor de cărți pentru copii;
 • Pentru plasarea comenzii în secțiunea de magazin on-line;
 • Pentru confirmare comenzilor sau administrarea acestora;
 • Pentru inscriere la newsletter;
 • Pentru a vă oferi informațiile solicitate;
 • Pentru a ne ocupa de întrebări/reclamații/sesizări realizate de către dvs. în legătură cu comenzile operate;
 • Pentru îmbunătățirea experienței de navigare pe websiteul nostru;
 • Pentru a gestiona plățile efectuate;
 • Pentru activitatea de selecție și angajare personal;
 • Pentru încheierea, executarea și încetarea contractelor de muncă;
 • Pentru încheierea, executarea, încetarea și recuperarea creanțelor referitoare la alte tipuri de contracte pe care societatea le încheie în cadrul desfășurării activității sale;
 • Pentru a răspunde solicitărilor instanțelor de judecată și a altor autorități publice cu atribuții de investigare;
 • Pentru efectuarea de audituri sau administrarea conturilor noastre, cu respectarea prevederilor legale aplicabile;
 • În alte scopuri legitime: în scop publicitar, de marketing; pentru a oferi informații și servicii mult mai bine definite nevoilor de consum ale clienților noștri. Datele vor fi păstrate în vederea crearii unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice, informarea despre produsele oferite de Cutiuța cu povești S.R.L. sau despre orice alte promoții sau activități desfășurate prin orice mijloace de comunicare (poștă, e-mail, telefon, SMS, etc.).

Datele personale nu vor fi trimise către terți, prin vânzare sau dezvăluire. Singurele excepții de la această regulă le constituie comunicarea datelor la solicitarea autorităților publice sau a altor persoane juridice, atunci când dreptul acestora de a solicita și obține astfel de date este reglementat în mod legal, în sarcina subscrisei aflându-se o obligație stabilită printr-o dispoziție legală de a comunica datele cu caracter personal solicitate.

5.3. Transparență

Persoanele vizate sunt informate în mod explicit prin mijloace online, cu privire la faptul că li se vor prelucra date cu caracter personal, scopul prelucrării, modalitățile prelucrării și drepturile pe care le au în raport cu colectarea, prelucrarea și stocarea acestor date. În general, datele cu caracter personal trebuie colectate direct de la persoana în cauză. Atunci când datele sunt colectate, persoana vizată știe deja sau este fie informată despre:

 • Identitatea controlorului de date (compania care colecteaza datele)
 • Scopul prelucrării datelor
 • Terțe părți sau categorii de părți terțe cărora le-ar putea fi transmise datele.

5.4. Protejarea persoanelor vizate

Persoanele vizate au garantat dreptul de informare şi de acces la datele care sunt prelucrate, dreptul de rectificare, dreptul de restricţionare şi dreptul de ştergere a datelor, dreptul de portabilitate a datelor şi dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale de prelucrare a datelor personale. Totodată, persoana vizată are dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi ocrotite de lege, care le-au fost încălcate.

5.5. Protejarea minorilor

Minorii care au împlinit vârsta de 14 ani pot achiziţiona în nume propriu produse şi pot solicita, respectiv primi comunicări de la Cutiuța cu povești S.R.L., numai cu acordul reprezentantului legal, conform legii. Orice prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condiţiile legii. Nu procesăm cu bună știință datele niciunei persoane sub 18 ani. Dacă descoperim că aveți sub 18 ani și informațiile personale au fost înregistrate de Cutiuța cu povești S.R.L. fără acordul reprezentantului legal, vom șterge aceste informații.

5.6. Reducerea colectării datelor și minimizarea prelucrării datelor

Înainte de a colecta și procesa date personale, Cutiuța cu povești S.R.L. determină dacă și în ce măsură prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru atingerea scopului/scopurilor pentru care este efectuată.

5.7. Ștergerea

Datele personale care nu mai sunt necesare după îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate și procesate – după executarea vânzării, după îndeplinirea obligațiilor impuse de executarea contractului – trebuie șterse. Pot exista situații în care interesele sau obligațiile impuse de dispozițiile legale obligă la păstrarea acestor date pe termene predefinite. În acest caz, datele vor fi păstrate în condiții de maximă siguranță, până la expirarea obligațiilor legale.

5.8. Confidențialitatea și securitatea datelor

În cadrul Cutiuța cu povești S.R.L., datele personale sunt considerate informații confidențiale și sunt protejate prin măsuri organizatorice și tehnice adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea sau distribuirea ilegală, precum și pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea lor. Persoanele care prelucrează date în cadrul societății noastre au prevăzută în contractele individuale de muncă clauze explicite de confidențialitate privind prelucrarea de date cu caracter personal, iar persoanele împuternicite de subscrisa pentru a efectua diverse operațiuni cu datele colectate sunt supuse, de asemenea, unor clauze contractuale clare, care asigură respectarea deplină a Regulamentului și de către acestea.

VI. Scopurile colectării și prelucrării datelor cu caracter personal

Cutiuța cu povești S.R.L. colectează, prelucrează și utilizează datele cu caracter personal privind clienții, partenerii și angajații, conform Regulamentului UE nr. nr. 679/27.04.2016, în baza următoarelor temeiuri juridice:

Clienții și partenerii

6.1. Prelucrarea datelor pentru stabilirea și desfășurarea unei relații contractuale

Datele personale ale potențialilor clienți, clienți existenți și parteneri pot fi procesate în scopul de a încheia, de a executa și de a finaliza un contract. Anterior încheierii unui contract, în timpul fazei de inițiere a acestuia – datele cu caracter personal pot fi procesate pentru a pregăti oferte sau alte documente care să îndeplinească diferite solicitări ale perspectivei legate de încheierea contractului. Persoanele pot fi contactate în timpul procesului de pregătire a contractului folosind informațiile personale pe care acestea le-au furnizat. Orice restricții solicitate de potențialii clienti vor fi respectate. De asemenea, datele personale mai pot fi prelucrate anterior încheierii unui contract, în cadrul furnizării informațiilor prin newsletter, pe baza încrierii persoanelor interesate.

6.2. Prelucrarea datelor în scop publicitar

Cutiuța cu povești S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal în scop publicitar, de cercetare a pieței și a opiniei publice, pe baza opțiunii exprese/consimțământului expres al persoanelor vizate de a primi newslettere și materiale publicitare.

6.3. Consimțământul pentru prelucrarea datelor

Cutiuța cu povești S.R.L. colectează, prelucrează și stochează datele cu caracter personal conform consimțământului persoanei vizate. Persoana vizată va fi invitată să își exprime consimțământul în baza informării sale cu privire la existența și conținutul prezentei Politici de protecție a datelor. Consimțământul persoanei vizate va putea fi obținut: a) în scris; b) în format electronic; c) verbal, prin intermediul unei conversații telefonice (în acest caz, acordarea consimțământului va fi documentată).

6.4. Prelucrarea datelor în baza unui interes legitim

Cutiuța cu povești S.R.L. va prelucra, de asemenea, datele personale în baza unui interes legitim. Interesele legitime vor fi, în principiu, de natură juridică și vor apărea în circumstanțe legate de exemplu, de:

 • Colectarea creanțelor neachitate;
 • Executarea contractelor, măsuri în cazul încălcării acestora;
 • Restituirea contravalorii comenzilor anulate sau neconforme;
 • Managerierea situațiilor de fraude cu carduri bancare;
 • Răspunsul la solicitările autorităților publice, instanțelor judecătorești, organelor de poliție;
 • Alte asemenea situații. Dacă vor putea fi identificate dovezi că interesele persoanei vizate necesită protecție și că această protecție are prioritate, în această situație de excepție, datele personale nu vor putea fi procesate în scopul unui interes legitim.

6.5. Prelucrarea datelor sensibile

De regulă, Cutiuța cu povești S.R.L. nu colectează și nu prelucrează care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și nici date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice. Cu toate acestea, aceste tipuri de date cu caracter personal foarte sensibile pot fi procesate într-unul din următoarele cazuri:

 • persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
 • prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor și al exercitării unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forței de muncă și al securității sociale și protecției sociale.
 • prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice, atunci când persoana vizată se află în incapacitate fizică sau juridică de a-și da consimțământul;
 • prelucrarea se referă la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod manifest de către persoana vizată;
 • prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • prelucrarea este necesară din motive de interes public major, în baza dreptului Uniunii sau a dreptului intern, care este proporțional cu obiectivul urmărit, respectă esența dreptului la protecția datelor și prevede măsuri corespunzătoare și specifice pentru protejarea drepturilor fundamentale și a intereselor persoanei vizate;
 • prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii, de evaluarea capacității de muncă a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistență medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate sau de asistență socială, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau în temeiul unui contract încheiat cu un cadru medical.

6.6. Date utilizatori și internet

Date personale

Ca principiu de bază, utilizatorul poate vizita websitul Cutiuța cu povești S.R.L. fără a fi colectate detalii personale. Cu toate acestea, la cumpărarea unui produs, utilizatorul trebuie să furnizeze datele personale solicitate în vederea încheierii tranzacției – contractului de vânzare produse.

Cookies

„Cookies” sunt folosite pentru a ajuta platforma și funcțiile acesteia să fie cât mai plăcute de utilizat. Cookie-urile sunt fișiere text mici stocate pe hard disk-ul utilizatorului. Printre alte funcții, ele sunt folosite pentru a genera statistici despre utilizarea platformei, astfel încât să poată fi îmbunătățită continuu pentru utilizatori. Cutiuța cu povești S.R.L. nu implementează niciun fel de tehnologii care să lege informațiile obținute din cookie-uri cu datele utilizatorului, pentru a stabili identitatea utilizatorului. Platforma poate fi utilizată și fără cookie-uri. Navigatoarele web pot fi setate să accepte sau să respingă cookie-urile în general sau în anumite cazuri. Cutiuța cu povești S.R.L. utilizează diverse soluții software pentru a-și optimiza serviciile online. Aceste soluții permit analizarea utilizării site-ului web și colectarea de informații valoroase despre necesitățile utilizatorilor, astfel încât să fie îmbunătățită în permanență gradul de utilizare și calitatea serviciilor online. Pentru a efectua astfel de analize, sunt captate date statistice agregate și anonime. Aceste date sunt conexiuni anonime și date clickstream referitoare la browserul folosit, numărul de vizite / afișări de pagină și comportamentul de navigare al vizitatorului respectiv pe siteul www.cutiuta-cu-povesti.ro. Adresa IP scurtă a vizitatorului poate fi văzută și în cursul colectării și prelucrării datelor. Datele sunt analizate în următoarele scopuri, în special:

 • numărarea numărului de vizitatori;
 • măsurarea acelor zone ale site-ului care sunt deosebit de atractive pentru respectivul vizitator
 • analizarea locurilor de unde sunt vizitatorii, pentru a optimiza serviciile oferite
 • adaptarea recomandărilor grupurilor țintă specifice. Acest proces implică folosirea „cookie-urilor” permanente. Prin ajustarea setărilor browserului, utilizatorii pot oricând să blocheze cookie-urile sau să stipuleze că cookie-urile pot fi setate numai atunci când utilizatorul le acceptă în mod explicit. În orice moment, utilizatorii pot împiedica, de asemenea, utilizarea datelor lor în general, pentru toate soluțiile desfășurate, prin selectarea opțiunii „opt-out” prezentată de soluția respectivă. Dacă utilizatorul renunță, este posibil ca recomandările specifice să nu mai poată fi făcute.

Notă: Deconectarea se face folosind un modul cookie. Dacă acest modul cookie este șters, opțiunea de renunțare trebuie reactivată.

Adresa IP

Cutiuța cu povești S.R.L. utilizează adresa IP a utilizatorului, dacă acest lucru este necesar din motive tehnice pentru a furniza în mod coerent conținutul websitului www.cutiuta-cu-povesti.ro. Cutiuța cu povești S.R.L. stochează, de asemenea, adresa IP din motive de securitate pentru maximum șapte zile lucrătoare, pentru a asigura stabilitatea și fiabilitatea operațională a sistemelor IT implementate și pentru a preveni sau a lua măsuri împotriva utilizării necorespunzătoare a acestor sisteme.

Plug-in-uri sociale

Plug-in-urile sociale pentru rețeaua socială facebook.com sunt găzduite în platforma Cutiuța cu povești S.R.L. Operatorul rețelei este Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA (denumit în continuare „Facebook”). Atunci când se accesează o pagină Cutiuța cu povești S.R.L. care conține un plug-in social (de ex. Butonul „Partajare”), browserul utilizatorului se conectează la serverele Facebook și se descarcă conținutul necesar pentru plug-in-urile sociale. Facebook primește adresa web a Cutiuței cu povești S.R.L. accesată de Utilizator, data și ora de acces și adresa IP a Utilizatorului. Dacă utilizatorul este conectat la Facebook, Facebook este capabil să coreleze vizita la pagina respectivă cu contul de utilizator al utilizatorului Facebook. Scopul și domeniul de aplicare a colectării datelor, prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către Facebook și drepturile utilizatorului și opțiunile de setare pentru a proteja sfera privată a utilizatorului pot fi găsite în politica de confidențialitate Facebook.

Siteul web www.cutiuta-cu-povesti.ro utilizează Google Analytics și Google Search Console, servicii de analiză web furnizate de Google Inc. („Google”). Google Analytics utilizează cookie-urile, care sunt fișiere text stocate pe computerul utilizatorului și care permit analizarea utilizării site-ului de către utilizator. Informațiile generate de cookie despre utilizarea acestui site web sunt, în general, transmise unui server Google din SUA și stocate acolo. Cu toate acestea, datorită activării IP-ului anonim pe site-ul nostru web, adresa IP a utilizatorului Google va fi redusă în prealabil de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante la Acordul privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale este adresa IP completă transmisă unui server Google din SUA, unde este apoi scurtată. În numele companiei Cutiuța cu povești S.R.L., Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea site-ului web, pentru a compila rapoarte despre activitatea pe site și pentru a oferi alte servicii Cutiuța cu povești S.R.L. referitoare la utilizarea site-ului web și a Internetului. Adresa IP transmisă din browserul utilizatorului în legătură cu Google Analytics nu va fi combinată cu alte date Google. Utilizatorul poate preveni stocarea cookie-urilor prin aplicarea setărilor relevante în software-ul browserului; în acest caz, este posibil să nu puteți utiliza în întregime toate funcțiile acestui site web. Utilizatorul poate, de asemenea, să împiedice transmiterea către Google a datelor generate de cookie și legate de utilizarea site-ului web (inclusiv adresa IP) și prelucrarea acestor date de către Google, prin instalarea plug-inului de browser.

6.7. Furnizori terți

Cutiuța cu povești S.R.L. întreține relații contractuale cu un furnizor de servicii pentru procesarea plăților online cu cardul. Acest furnizor este NETOPIA S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului cu J40/9170/2003, CUI RO15565496, cont bancar RO92UGBI000102009055RON deschis la Garanti Bank – București cu sediul în Bulevardul Pierre de Coubertin 3-5, Office Building, etaj 4, București, Sector 2. Pentru procesarea plăților cu cardul pe siteul www.cutiuta-cu-povesti.ro, utilizatorul este redirecționat către platforma Mobilpay administrată de către NETOPIA S.R.L. Pe această platformă utilizatorul va furniza informații cu privire la cardul bancar (numărul cardului, numele persoanei care deține cardul, data expirării cardului și codul CCV), informații la care Cutiuta cu povesti S.R.L. nu are acces, excepție făcând banca prin care a fost efectuată operațiunea.

În vederea asigurării serviciile de livrare, Cutiuța cu povești S.R.L. are contract cu Urgent Cargus și Poșta Română. Pentru asigurarea livrărilor, Cutiuța cu povești S.R.L. comunică acestor companii date cu privire la numele, adresa și numărul de telefon al clienților.

6.8. Operatorul de date cu caracter personal

Operatorul de date cu caracter personal astfel cum este definit de Regulamentul UE este Cutiuța cu povești S.R.L. Prelucrarea automată a datelor cu caracter personal, care este utilizată pentru a evalua anumite aspecte, nu poate fi singura bază pentru deciziile care au consecințe juridice negative sau care pot afecta în mod semnificativ persoana vizată. Persoanele vizate trebuie informate cu privire la faptele și rezultatele deciziilor individuale automatizate și au posibilitatea de a răspunde. Pentru a evita o eroare, un test și o verificare a plauzibilității trebuie făcută de un angajat. Dacă datele cu caracter personal sunt colectate, prelucrate și utilizate pe site-urile web sau în aplicații, persoanele vizate trebuie să fie informate despre acest lucru într-o Notă de informare și, dacă este cazul, informații despre cookie-uri. Nota de informare și orice informații despre cookie-uri trebuie să fie integrate astfel încât să fie ușor de identificat, direct accesibile și disponibile în mod constant pentru persoanele vizate. Dacă sunt create profiluri de utilizare (urmărire) pentru a evalua utilizarea site-urilor web și a aplicațiilor, persoanele vizate trebuie să fie întotdeauna informate în mod corespunzător în nota de informare. În cazul în care site-urile sau aplicațiile pot accesa date cu caracter personal într-o zonă limitată la utilizatorii înregistrați, identificarea și autentificarea persoanei vizate trebuie să ofere protecție suficientă în timpul accesului.

Datele angajatului

6.9. Prelucrarea datelor referitoare la raporturile de muncă

Cutiuța cu povești S.R.L. procesează date cu caracter personal referitoare la relațiile de muncă, în măsura în care aceasta este necesar pentru a iniția, executa și a înceta contractele de muncă, precum și în vederea apărării drepturilor și intereselor legitime în fața autorităților ori în cazul revendicărilor salariaților. Procesarea datelor referitoare la raporturile de muncă începe la momentul selecției, a interviului sau a actelor premergătoare încheierii contractulu de muncă. Datele candidaților respinși vor fi șterse după expirarea perioadei de păstrare necesare, cu excepția cazului în care solicitantul a fost de acord ca datele sale să rămână în dosar pentru un viitor proces de selecție. Cutiuța cu povești S.R.L. va prelucra datele referitoare la raporturile de muncă și dacă în timpul procedurii de aplicare/selecție este necesară colectarea informațiilor despre un solicitant de la o terță parte.

6.10. Prelucrarea datelor în baza unui interes legitim

Datele personale pot fi, de asemenea, prelucrate în cazul în care este necesar să se susțină un interes legitim al Cutiuța cu povești S.R.L. Interesele legitime sunt, în general, de natură juridică (de exemplu, depunerea, aplicarea sau apărarea împotriva plângerilor juridice, recuperarea creanțelor etc.). Măsurile de control care necesită prelucrarea datelor angajatului pot fi luate numai dacă există o obligație legală de a face acest lucru sau există un motiv legitim. Chiar dacă există un motiv legitim, trebuie examinată întotdeauna proporționalitatea măsurii de control. Interesele justificate ale companiei în aplicarea măsurilor de control (de exemplu, respectarea dispozițiilor legale și a normelor si regulamentelor interne ale companiei) trebuie să fie cântărite față de orice interese ale angajatului care trebuie să fie protejate astfel încât măsurile de control sa fie adecvate.

6.11. Prelucrarea datelor sensibile

Datele cu caracter personal sensibile pot fi procesate numai în condițiile descrise la Cap.IV, pct.1.5.

VII. Transmiterea datelor cu caracter personal

Transmiterea datelor cu caracter personal către destinatarii din afara sau din interiorul Cutiuța cu povești S.R.L. este supusă cerințelor de autorizare pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prezenta politică. Beneficiarul datelor trebuie să utilizeze datele numai în scopurile definite. În cazul în care datele sunt transmise unui destinatar din afara Cutiuța cu povești S.R.L., unei țări terțe această țară trebuie să fie de acord să mențină un nivel de protecție a datelor personale echivalent cu această politică de protecție a datelor și în concordanață cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016. Dacă datele sunt transmise de o terță parte către Cutiuța cu povești S.R.L., acestea vor fi utilizate numai în scopul propus.

VIII. Prelucrarea datelor de către terți

Cutiuța cu povești S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal și prin intermediul unor furnizori de servicii care sunt angajați să proceseze asfel de date, asigurându-se că toți acești furnizori respectă Regulamentul 679/2016 și această Politică, în baza încheierii unor acorduri/contracte privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Furnizorii Cutiuța cu povești S.R.L. procesează date personale numai conform instrucțiunilor societății noastre. La încheierea acordului/contractului, Cutiuța cu povești S.R.L., în calitate de operator, se asigură că furnizorii îndeplinesc următoarele condiții:

 • Furnizorul are capacitatea de a asigura măsurile tehnice și organizatorice de protecție necesare.
 • Ordinul de prelucrare trebuie trimis în scris. Instrucțiunile privind prelucrarea datelor și responsabilitățile societății noastre și ale furnizorului trebuie să fie documentate.
 • Trebuie luate în considerare standardele contractuale pentru protecția datelor personale furnizate de responsabilul cu protecția datelor personale din companie.
 • Înainte de începerea prelucrării datelor, operatorul trebuie să aibă încredere că furnizorul își va respecta obligațiile. Un furnizor poate documenta conformitatea cu cerințele de securitate a datelor, în special prin prezentarea unei certificări adecvate.
 • În cazul procesării transfrontaliere a datelor din contracte, ne asigurăm că sunt îndeplinite cerințele Regulamentului 679/2016 și a legislației naționale relevante privind divulgarea datelor cu caracter personal în străinătate.

IX. Drepturile persoanei vizate

9.1. Fiecare persoană vizată are drepturile de mai jos prevăzute de Regulamentul UE nr. 679/27.04.2016:

a) Dreptul de acces la date: persoana vizată poate solicita informații cu privire la ce date cu caracter personal care o privesc au fost stocate, cum au fost colectate datele și în ce scop.

b) Dreptul de intervenţie asupra datelor: dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau restrictionarea prelucrarii datelor care nu este conformă legii, în special a datelor incomplete şi inexacte.

c) Dreptul de opoziţie:

 1. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazului în care exista prevederi legale contrare.
 2. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ sau să fie dezvăluite unor terți;

d) Dreptul la ștergerea datelor: Persoana vizată poate solicita ștergerea datelor sale dacă prelucrarea acestor date nu are un temei juridic sau dacă temeiul juridic a încetat să se aplice. Același lucru este valabil și în cazul în care scopul prelucrării datelor a expirat sau a încetat să mai fie aplicabil din alte motive.

e) Dreptul la portabilitatea datelor;

f) Dreptul de a solicita încetarea transmiterii de mesaje promoționale;

g) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusive pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice;

h) Dreptul de a se adresa justiției: dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentului nr.679 din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, care au fost încălcate.

i) Dreptul de a înainta o plângere către Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu privire la modul de prelucrare a datelor dumneavoastră personale.

9.2. În cazul în care doriți să vă exercitați aceste aceste drepturi, respectiv dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, puteți înainta o cerere scrisă, datată și semnată către [email protected]

9.3. Oricare dintre drepturile menționate anterior pot fi exercitate prin intermediul dreptului de a vă adresa justiției la instanțele competente și/sau a dreptului de a înainta o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

X. Confidențialitatea procesării

10.1. Cutiuța cu povești S.R.L. consideră că datele cu caracter personal sunt date confidențiale. Astfel, orice colectare, prelucrare sau utilizare neautorizată a acestor date de către angajații Cutiuța cu povești S.R.L. este strict interzisă.

10.2. Fiecare angajat are acces numai la date personale specifice funcției pe care o îndeplinește, fiind strict interzisă utilizarea datelor la care are acces în scopuri personale sau comerciale sau dezvăluirea lor neautorizată către terți. De aceea, orice procesare de date efectuată de un angajat care nu a fost autorizat să o îndeplinească, ca parte a atribuțiilor sale de serviciu, este considerată ca fiind neautorizată.

10.3. Angajații sunt informați asupra acestor aspecte de către Șefii de departamente și departamentul Resurse Umane la începutul relației de muncă și semnează contracte de muncă/acorduri/acte adiționale cu privire la obligația de a proteja confidențialitatea datelor personale si a informațiilor. Această obligație rămâne în vigoare chiar și după încheierea perioadei de angajare.

XI. Securitatea prelucrării

11.1. Datele personale sunt protejate împotriva accesului neautorizat și a prelucrării sau dezvăluirii ilegale, precum și a pierderii, modificării sau distrugerii accidentale. Acest lucru se aplică indiferent dacă datele sunt prelucrate electronic sau pe suport de hârtie.

11.2. Cutiuța cu povești S.R.L. a implementat măsuri tehnice și organizatorice de protecție a datelor cu caracter personal, bazate pe stadiul tehnicii, pe riscurile procesării și pe necesitatea de a proteja datele cu caracter personal.

11.3. Aceste măsuri urmează a fi schimbate/modificate și adaptate atât prevederilor legislative, dar și evoluțiior tehnicii.

XII. Controlul protecției datelor

12.1. Respectarea politicii de protecție a datelor personale și a legilor aplicabile privind protecția datelor este verificată în mod regulat prin intermediul controalelor realizate de către Responsabilul cu Protecția Datelor Personale și altor entități ale societății cu drepturi de audit sau auditori externi angajați.

12.2. Rezultatele controalelor privind protecția datelor este raportate directorului general al Cutiuța cu povești S.R.L.

12.3. La cerere, rezultatele controalelor privind protecția datelor vor fi puse la dispoziția autorității de supraveghere responsabilă de protecția datelor. Autoritatea responsabilă cu protecția datelor poate efectua propriile controale, conform legislației naționale.

XIII. Incidente de protecție a datelor

13.1. În cazul în care se constată cazuri de încălcare a prezentei Politici de protecție a datelor sau altor reglementări privind protecția datelor cu caracter personal (incidente de protecție a datelor), angajații Cutiuța cu povești S.R.L. vor informa imediat responsabilul cu protecția datelor cu privire la cele constatate și, în special, cu privire la:

 • Transmiterea necorespunzătoare a datelor cu caracter personal către terțe părți;
 • Accesul neadecvat al terților la datele cu caracter personal;
 • Pierderea datelor cu caracter personal.

XIV. Responsabilități și sancțiuni

14.1. Angajații cu funcțiile executive din cadrul Cutiuța cu povești S.R.L. sunt responsabili pentru respectarea dispozițiilor legale în ceea ce privește prelucrarea datelor în zona lor de responsabilitate, fiind obligați să se asigure că toți subordonații respectă dispozițiile legale aplicabile și să ia toate măsurile organizatorice, tehnice și a celor care țin de resursele umane pentru ca orice prelucrare a datelor să se efectueze în conformitate cu legislația în materie.

14.2. De asemenea, acești angajați cu funcții executive vor informa Responsabilul cu protecția datelor personale în timp util și prealabil, cu privire la orice nouă prelucrare a datelor cu caracter personal.

14.3. Dacă Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal efectuează un control de protecție a datelor, trebuie informat imediat Responsabilul cu protecția datelor personale.

14.4. Responsabilul cu protecția datelor personale este persoana de contact afișată pe web site-ul Cutiuța cu povești S.R.L. pentru relații privind protecția datelor. Acesta poate efectua verificări și trebuie să-i familiarizeze pe angajați cu conținutul politicilor de protecție a datelor.

XV. Responsabilul cu protecția datelor personale

15.1. Responsabilul cu protecția datelor personale poate fi un angajat al societății sau o persoană fizică/juridică furnizoare de servicii, fiind independent intern de subordonarea profesională. Responsabilul cu protectia datelor supraveghează respectarea legii în materia protecției datelor cu caracter personal și raspunde solicitărilor legitime ale persoanelor vizate.

15.2.  În rezolvarea plângerilor sau remedierea unei încălcări a politicii pentru protecția datelor, societatea și Responsabilul vor putea solicita sprijinul ANSPDCP.

15.3. Conducerea Cutiuța cu povești S.R.L. va susține Responsabilul cu protecția datelor personale în aplicarea deciziilor acestuia de remediere a eventualelor încălcări privind protecția datelor.

Versiunea curentă a acestui document este disponibilă tuturor angajaților Cutiuța cu povești S.R.L.. Această politică a fost aprobată de Directorul general al Cutiuța cu povești S.R.L.

 

„Unul dintre cele mai frumoase cadouri pe care l-au primit fetele de la Iepuras, este o carte frumos ilustrata si colorata, realizata in intregime de romani, in Romania.”

Citește întregul testimonial pe www.meseriadeparinte.ro

Ana Maria Mitruș

„Recomand cu încredere și căldură această carte destinată îmbunătățirii și consolidării relației părinte-copil. Exercițiile propuse stimulează apropierea autentică și elaborarea unei baze de siguranță, repere fundamentale în creșterea și educarea unor copii sănătoși emoțional și conectați cu ei înșiși și cu ceilalți. „

„Am citit povestea „Misterul din podul casei”, este o cartea tare bună! Mi-au plăcut ilustrațiile, calitatea foii folosite, coperta, iar povestea în sine m-a facut să merg să imi cumpăr dulciuri! Aventurile sunt pur și simplu dulci! Cuvântul dexteritate trebuie înclocuit cumva întrucât este destul de greu pentru cei mici. Povestea este superbă și vă sfătuiesc să vindeți cartea împreună cu niște dulciuri că sigur cititorul sau ascultătorul va avea nevoie de ele.”